תקנון

תקנון – ארגמן

מסמך זה מהווה הסכם מחייב בין ארגמן יבוא ויעוץ בע"מ מס' זיהוי 516287380 מכתובת החרש 16 נס ציונה (להלן: "ארגמן") לבין המזמין (להלן: "המזמין") אשר פרטיו

מצוינים בטופס ההזמנה אשר מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "טופס ההזמנה"). חתימת המזמין ו/או מי מטעמו על גבי טופס ההזמנה ו/או מתן תמורה בגין

המוצר מהווה ראיה מכרעת להסכמתו לכל האמור בו.

  1. מבוא כותרות ונספחים

1.1                        המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו.

1.2                        כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לצורך נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם והוראותיו.

  1. המוצרים

המוצר/ים הינם אלו המפורטים בטופס ההזמנה (להלן: "המוצר"). המזמין מתחייב לשמור על הוראות השימוש והבטיחות במוצר.

  1. תשלום ותנאי תשלום

3.1                        המזמין ישלם את התמורה הכוללת המצוינת בטופס ההזמנה בדרך ובמועדים הקבועים בה.

3.2                        התמורה הינה קבועה ולא תשתנה אף אם יחול שינוי במחיר המוצר מיום החתימה על ההזמנה ועד לאספקת המוצרים.

3.3                        מוסכם כי כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הפועלים ביחס לאשראי שקלי על משיכות
חריגות (להלן: "הריבית החריגה"). כמו כן מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לארגמן בדין ו/או בהסכם המזמיןיחויב בתשלום לארגמן בגין הוצאות גבייה לרבות
הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה ארגמן לצורך גביית חובות של המזמין כלפיה.

3.4                        בכל מקרה שהוסכם בין ארגמן למזמין שהתמורה עבור השירותים תשולם לשיעורין- אי תשלום שיעור כלשהוא במועד ובשלמות יזכה את ארגמן להעמיד

לפירעון מידי את כל יתר השיעורים המגיעים מהמזמין עבור המוצר, וכן תהא ארגמן זכאית להעמיד לפירעון מידי גם כל סכום חוב אחר אשר היה המזמין

חייב לארגמן.

3.5                        ארגמן תהא זכאית לדחות אספקתו של המוצר שהוזמן על ידי המזמין ושטרם סופק לו, או לבטל כל הזמנה שטרם בוצעה הכול שיקול דעתשל ארגמן, בכל
מקרה שהמזמין לא שילם במועדו סכום שהוא חב לארגמן.

3.6                        על אף האמור בכל הסכם, כל עוד לא נפרעה מלא התמורה בגין המוצר, תהיה הבעלות עליו של ארגמן ותהא לה זכות עיכבון עד לתשלום מלוא התמורה.

  1. אספקת המוצר

4.1                        אספקת מוצר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בטופס ההזמנה. מועדי אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד.

4.2                        אספקת המוצר תתבצע לכתובת המצוינת בטופס ההזמנה. ארגמן לא תישא בכל אחריות במקרה ובו ניתן על ידי המזמין כתובת שגויה לאספקת המוצר.

4.3                        ידוע למזמין כי ארגמן תלויה בצדדים שלישיים לצורך אספקת המוצר. אי לכך ייתכן ותימנע מארגמן האפשרות לספק את המוצר במועד הקבוע בטופס

ההזמנה או בכלל. המזמין מוותר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה בגין אי אספקת מוצר במועד הקבוע בהזמנה או בכלל בנסיבות בהן

האספקה נמנעת בגלל התנהלות של צדדים שלישיים ובלבד שמהזמין יקבל החזר מלא של כספו. מובהר כי בכל מקרה איחור של עד 14 ימי עסקים באספקת

המוצר לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את המזמין בכל סעד שהוא.

  1. אחריות

5.1                        ריהוט גן הינו ריהוט מתכלה המיועד לשימוש לתקופה מוגבלת של זמן.

ארגמן מעניקה אחריות למזמין על פגמים מהותיים בריהוט המופיעים בתקופת האחריות ולא נבעו כתוצאה משימוש רשלני של המזמיןבמוצר.

5.2                        ארגמן לא תהא אחראית על כל ליקוי או פגם שנגרם מחבלה או משימוש ו/או אחזקה לא נכונים או מהתקנה ו/או תיקון שבוצע שלא באמצעות ארגמן.

5.3                        יובהר כי טענה בדבר פגם במוצר המוזמן לא תהווה עילה לעיכוב ו/או קיזוז התשלום.

5.4                        במוצר העשוי עץ מלא, למען הסר ספק, הוסבר למזמין כי עלול להיות הבדל בגוון המוצר. המזמין מנוע ולא תהיינה לו כלתביעותבגין הבדלי גוון.כמו כן, עץ

מלא הנו מוצר טבעי הדורש טיפול מתאים לרמת החשיפה לשמש, ארגמן לא תהא אחראית לפגמים הנוצרים כתוצאה מחוסר טיפול או מטיפול לקוי.      בנוסף,

פגמים קוסמטיים אינם נחשבים כפגם במוצר כפי ששינויי גווני העץ או עובש אינם נחשבים ככאלה.

5.5                        ארגמן לא תהיה אחראית על כל ליקוי או פגם שנתגלה במוצר שנרכש במסגרת מבצע הנחות ו/או מתצוגה והמזמין מאשר על ידי חתימה על מסמך זה כי ידוע
לו כי רכש את המוצר במחיר מופחת, בין היתר, משום שהמוצר מסופק ללא אחריות.

5.6                        על המוצרים מהסוגים הבאים האחריות תהא כדלקמן:

5.6.1מוצרי נירוסטה– יובהר מראש כי עקב האקלים במדינת ישראל באזורים מסוימים ייתכנו הופעת כתמים או קורוזיה עם הזמן אולם משום שהמוצר הינו

תלוי תחזוקה, מקום ושימור התלויים במזמין הרי שפגמים אלו לא ייחשבו כפגם במוצר.

5.6.2 מוצרי זכוכית– לא תינתן אחריות על מוצרים אלו.

5.6.3 בדים/ריפודים– אין אחריות על דהייה ו/או שחיקה ו/או עובש מהסיבות המנויות לעיל ואלא אם צוין אחרת בהזמנה.

5.6.4 מבערים– מהסיבות המנויות לעיל, קורוזיה על מבער לא תיחשב לפגם במוצר.

5.6.5 שמשיות– אין אחריות על שמשיות אשר מטיבן חשופות לשמש ולפגעי מזג אויר שמניעתן תלויה במזמין.                                                                                                                                                                                  5.6.6 מוצרי אלומיניום – אין אחריות על קילוף צבע או דהייה.                                                                                                                                                                                                                                                                                        5.6.7 מוצרי ראטן סינטטי – אין אחריות בשימוש לקוי  או עקב תנאי טבע וחשיפה מוגברת לשמש.

5.7                        מובהר בזאת כי במידה וארגמן תציין לגבי מוצר שהוזמן כי תחול לגביו אחריות מטעם היבואן ו/או הספק של אותו מוצר אז תנאי האחריות יהיו כפי שנקבעו

על ידי היבואן ו/או הספק. בכל מקרה מובהר כי כל טענה שתהיה, אם תהיה, בקשר לאותו מוצר תופנה ליבואן ו/או לספק ולמזמין בכל מקרה לא תהיה כל

טענה לארגמן בעניין ומוסכם על הצדדים זו כי לא תישא בכל אחריות בגינו.

5.8                        כל תלונה ו/או טענה של המזמין לעניין כמות ו/או איכות ו/או אי התאמה לדגם או דוגמה ו/או לעניין תכונה כלשהי ו/או על אי התאמה מכל סוגאחר        שהוא

ו/או פגם כלשהו (להלן: "אי התאמה") ביחס למוצרים שנמסרו לו חייבת להגיע לידי ארגמן בכתב ותוך פירוט נאות של אי ההתאמה הנטענת תוך 7 ימים

מיום מסירת המוצרים למזמין (להלן: "ההודעה על אי ההתאמה"). המזמין ייחשב לכל דבר ועניין כמי שמודה כי המוצרים סופקו לו כמוסכם והוא לא יהא

רשאי להסתמך ו/או לטעון על אי התאמה מכל סוג שהיא, ביחס לכל המוצרים שנמסרו לו, אלא אם הודיע על אי התאמה כאמור.

5.9                        קיבלה ארגמן את ההודעה על אי התאמה תוך המועד האמור בס"ק 5.8 לעיל ונמצא כי אכן קיימת אי התאמה הנטענת בהודעה על אי התאמה,תעשה ארגמן

תוך זמן סביר, את הדרוש לתיקון אי ההתאמה הקיימת במידת האפשר.

5.10                     היה ולא צלח בידי ארגמן לתקן הפגם או שהוגדר על ידה כ"לא מהותי" תהא ארגמן רשאית להציע למזמין פיצוי כספי ע"פ שיקול דעתה.

5.11                     היה וארגמן הגדירה את הפגם כ"פגם מהותי" תחליף ארגמן את המוצר הפגום במוצר תקין באמצעות הזמנה חדשה ובמידה ולא ניתן לעשות כן מסיבה כלשהי                                                                   תשיב למזמין את כספו בתמורה להחזרת המוצר הפגום לידיה.

  1. ביטול עסקה ,החזרת מוצרים ושינוי הזמנה

6.1                        המזמין רשאי בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר לבטל את העסקה בתנאי כי יעביר הודעה בכתב לארגמן על רצונו לבטל את העסקה. במקרה של ביטול עסקה

ארגמן תהא רשאית לחייב את המזמין בדמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה או בסך של 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

6.2                        מובהר בזאת כי במידה ויבקש המזמין לבטל את העסקה ולא להחזיר מוצר שהוזמן על ידו לא תושב התמורה ששולמה בגין דמי ההובלה שבוצעה.

6.3                        על אף האמור בסעיף 6.1 לעיל, נשלחה הודעת ביטול והמוצר סופק למזמין, כתנאי לקבלת החזר כספי, המזמין יידרש להחזיר את המוצר לארגמן כשהוא

באריזתו המקורית, מבלי שנפגם ומבלי שנעשה בו כל שימוש. המוצר בצירוף עותק של הקבלה יוחזר לכתובת שתימסר למזמין על ידי ארגמן על חשבונו של

המזמין. למען הסר ספק מובהר כי כל  שימוש במוצר יבטל את זכותו של המזמין לקבלת החזר כספי מלא וביטול העסקה.

6.4                        בגין רכישת מוצרים נלווים שהינם מתכלים לא יוכל המזמין לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי מלא.

6.5                        בהזמנה הכוללת מפרט מיוחד ו/או דרישות מיוחדות ו/או שיוצר במיוחד עבור הצרכן ו/או בריהוט אשר הורכב בבית הצרכן לא תהא אפשרות לבטל העסקה                                                                                          ו/או לקבל החזר כספי מלא.

6.6                        ביקש המזמין לשנות הזמנתו כולה או חלקה, יודיע על כך לארגמן בכתב. במקרה כאמור רשאית ארגמן לסרב או לקבל את בקשת המזמין.

6.7                        קיבלה ארגמן את בקשת המזמין לשנות את הזמנתו, יהא המזמין חייב למלא אחר תנאי ארגמן בקשר לשינוי כאמור.

6.8                        יובהר כי שינוי ההזמנה כאמור לעיל עלול לגרום לדחיית מועד האספקה ולמזמין לא יהיו טענות בעניין.

6.9                        ארגמן רשאית לבטל את העסקה מכל סיבה שהיא לרבות במקרה של איחור או אי תשלום התמורה בעסקה. במקרה בו ארגמן מימשה את זכתה לביטול

העסקה למעט אם מצוי אחרת בהסכם, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג.

  1. הובלת והרכבת המוצר

7.1                        ארגמן רשאית לקבוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מוצר הדורש הובלה ו/או הרכבה.

7.2                        במקרה כאמור לעיל יחולו ההוראות כדלקמן:

7.2.1              ידוע למזמין כי הרכבת המוצר מתבצעת ע"י מרכיב מוסמך מטעם ארגמן (להלן:"המרכיב").

7.2.2              דמי הובלת המוצר והרכבתו מפורטים בטופס ההזמנה ומהווים חלק מהתמורה.

7.2.3              על המזמין אשר אינו מעוניין בשירותי הובלה והרכבה יחולו ההוראות הבאות:

7.2.3.1          ארגמן לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למוצר בהובלה או בהרכבה עצמית.

7.2.3.2          על המזמין לבדוק במועד קבלת המוצר את שלמותו ותקינותו, וקבלת המוצר תהווה ראיה מכרעת שהתקבל ללא פגם.

7.2.3.3          חלקים שיתגלו כפגומים לאחר עזיבת ארגמן ופגמים שנוצרו עקב ותוך ההובלה או ההרכבה העצמית, לא יוחלפו על ידי ארגמן ולא

תחול עליהם האחריות כאמור בסעיף 5 לעיל.

  1. שונות

8.1                        כל האמור בהסכם זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א– 1981, ואין הוא בא להוסיף זכויות עליו.

8.2                        המזמין לא יהא רשאי להמחות זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל אדם או ישות משפטית אחרת, אלא בהסכמתה של ארגמן בכתב ומראש. ארגמן

תהא רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל אדם ו/או ישות משפטית אחרת ללא קבלת הסכמת המזמין.

8.3                        אף צד לא יהא אחראי כלפי הצד האחר בגין כל עיכוב או הימנעות מביצוע התחייבות על פי הסכם זה עקב אירוע הנובע מ"כוח עליון" שאינו בשליטה הסבירה

של אותו צד, לרבות מעשה ידי שמים, מעשה של גורם ממשלתי ו/או צבאי, דליקה, מלחמה, מהומות, מגיפות, רעידות אדמה, סופות ושיטפונות, בכפוף לכך

שכל צד יודיע על כל אירוע כאמור לצד השני בתכוף לאחר היוודעות על אירוע כאמור.

8.4                        התנהגות מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות בקשר להפרה או אי קיום של תנאי כלשהו, אלא אם                                                                                               הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

8.5                        עצם ביצוע הרכישה בהתאם להסכם זה מהווה הודעה סופית ובלתי חוזרת מצד המזמין כיקרא אתההסכם על נספחיו וכי הבין אותו והוא מסכים לתוכנו.

8.6                        כלהמחלוקות, הסכסוכים והתביעות מכל מין וסוג הקשורים והנובעים מהסכם זה ידונו אך ורק בבתי המשפט שבמחוז מרכז.

תפריט

קטגוריות

לשיחה עם נציג
השאירו מס׳ טלפון ונציג מקצועי יחזור אליכם בדק׳ הקרובות